اگر ایرادی در تیلز پیدا کرده‌اید، این صفحه را بخوانید bug reporting.

ما دیگر از این صفحه استفاده می‌کنیم, به جای آن به صفحه‌ی Redmine بروید.