راه‌های بسیاری برای کمک شما به تیلز وجود دارند. هیچ تلاشی ناچیز نیست و هر چیزی که به این مجموعه اضافه کنید جای قدردانی دارد. بنابراین به خواندن ادامه دهید تا دریابید چطور می‌توانید به تغییر تیلز کمک کنید.

Share your experience

هر کاربری می‌تواند به دیگران کمک کند یا اطلاعاتی مفید در اختیار برنامه‌نویسان قرار دهد.

کمک مالی

با مهارت‌های زبانی خود کمک کنید

نویسنده

نویسندگان خوب می‌توانند باعث شوند تیلز در دسترس افراد بیشتری قرار بگیرد.

مترجم

مترجمان نیز می‌توانند باعث شوند افراد بیشتری در سرتاسر دنیا از تیلز استفاده کنند.

گوینده

گوینده‌ها می‌توانند تیلز را به افراد مختلف معرفی کنند.

با مهارت‌های رایانه‌ای خود کمک کنید

برنامه‌نویس یا مسئول نگهداری نرم‌افزار

افراد نرم‌افزاری با مهارت‌های بسیار متنوع می‌توانند به بهبود تیلز کمک کنند.

مدیر سیستم

مدیران سیستم می‌توانند به زیرساخت پشت تیلز کمک کنند.

طراح

Designers can make Tails easier to use and more appealing.

این بخش تنها به انگلیسی است، چون در حال حاضر اگر انگلیسی ندانید راهی برای کمک کردن شما به تیلز وجود ندارد.

اسناد ارجاع

ابزارهایی برای کمک

Mentors & guidance for new contributors

Once you have found a first Starter task to work on, you might need some guidance.

Here is a list of mentors who can help with specific tasks. Feel free to talk to them if you plan to work on anything related to their field of expertise, for example by assigning them tickets on Redmine or talking to us using the usual communication channels.

 • AppArmor: intrigeri, jvoisin, u
 • Build system (Vagrant, Rake): anonym
 • Debian related work: intrigeri, u
 • Documentation: BitingBird, sajolida
 • Onion Circuits: alan
 • OpenPGP Applet: nodens
 • Persistence setup: intrigeri, kurono
 • Sysadmin: contact
 • Tails Greeter: alan, intrigeri
 • Tails Installer: alan, kurono, u
 • Tails Upgrader: intrigeri
 • Tails Verification: sajolida, anonym
 • Test suite: anonym
 • Thunderbird (Icedove): anonym
 • Tor configuration, time syncing, MAC spoofing: anonym
 • Tor Browser: anonym
 • Usability: sajolida, tchou
 • Unsafe Web Browser: anonym
 • Website: sajolida
 • WhisperBack: alan

چرخهٔ انتشار

Relationship with upstream and derivatives

روند جمعی

با ما تماس بگیرید

To talk to other Tails contributors, subscribe to the relevant mailing lists.