با برنامک اُپن‌پی‌جی‌پی تیلز می‌توانید متنی را که با اُپن‌پی‌جی‌پی رمزگذاری شده رمزگذاری کرده یا متنی که با اُپن‌پی‌جی‌پی امضا شده تأیید کنید.

  1. Select the encrypted text that you want to decrypt or the signed text that you want to verify. Include the lines “-----BEGIN PGP MESSAGE-----“ and “-----END PGP MESSAGE-----”.

    To copy it into the clipboard, right-click (on Mac, click with two fingers) on the selected text and choose Copy from the menu.

  2. If the text that you selected is encrypted, OpenPGP Applet now shows a padlock, meaning that the clipboard contains encrypted text:

    If the text that you selected is only signed, but not encrypted, OpenPGP Applet now shows a seal, meaning that the clipboard contains signed text:

۳. روی برنامک اُپن‌پی‌جی‌پی تیلز کلیک و از فهرست رمزگشایی/امضای بریده‌دان را انتخاب کنید.

۴. اگر متنی که انتخاب کرده‌اید تنها امضا شده و امضای آن معتبر است، پنجرهٔ نتایج GnuPG که در مرحلهٔ ۶ توضیح داده شده بود ظاهر می‌شود.

اگر متن امضا شده و امضا نامعتبر باشد یک پیغام خطای خطای GnuPG ظاهر می‌شود که به امضای بد از طرف... اشاره می‌کند.

اگر متن با یک گذرواژه رمزگذاری شده باشد پنجرهٔ گذرواژه را وارد کنید ظاهر می‌شود. گذرواژه‌ای که برای رمزگذاری متن استفاده شده وارد کرده و روی بسیار خب کلیک کنید.

اگر متن با رمزنگاری کلید عمومی رمزگذاری شده باشد، ممکن است دو پنجرهٔ متفاوت ظاهر شوند.

الف. اگر گذرواژهٔ کلید خصوصی مرتبط هنوز در حافظه ذخیره نشده باشد، پنجره‌ای با این پیغام ظاهر می‌شود: برای باز کردن کلید خصوصی این کاربر نیاز به گذرواژهٔ آن دارید. گذرواژهٔ آن کلید خصوصی را وارد کرده و روی بسیار خب کلیک کنید.

ب. اگر کلید خصوصی‌ای که متن با آن رمزگذاری شده در دسترس نباشد یک پیغام خطای GnuPG با این عنوان ظاهر می‌شود: ناکامی در رمزگشایی: کلید خصوصی در دسترس نیست.

۵. اگر گذرواژهٔ به‌کاررفته در مرحلهٔ ۴ اشتباه باشد، یک پیغام خطای GnuPG با این عنوان ظاهر می‌شود: ناکامی در رمزگشایی: کلید اشتباه.

۶. اگر گذرواژهٔ به‌کاررفته در مرحلهٔ ۴ درست باشد یا امضای متن معتبر باشد یا هر دوی این موارد، پنجرهٔ نتایج GnuPG ظاهر می‌شود.

متن رمزگشایی‌شده در جعبهٔ متنی خروجی GnuPG ظاهر می‌شود.

در جعبهٔ متنی پیغام‌های دیگر از سوی GnuPG پیغام امضای خوب از طرف... نشان می‌دهد که امضای متن معتبر است.

To store your GnuPG keys and configuration across different working sessions, you can turn on the GnuPG feature of the Persistent Storage.