استفاده از درایو مانا روی دستگاهی که برای ناشناسی طراحی شده است و بناست که هیچ ردی روی آن باقی نماند، یک مسئلهٔ پیچیده است.
بخش هشدارها را با دقت بخوانید.

برای آغاز کردن راهنمای درایو مانا از این مسیر بروید: ابزارها ◀ تیلز ◀ تنظیم درایو مانا.

پیغام خطای خطا؛ پارتیشن مانا قفل است به این معنی است که درایو مانا از خوشامدگوی تیلز فعال نشده بوده است. بنابراین نمی‌توانید آن را تنظیم کنید اما می‌توانید آن را حذف کرده و مانای جدیدی ایجاد کنید.

When run for the first time, or after deleting the persistent volume, the assistant proposes to create a new persistent volume on the USB stick. Refer to our installation instructions for more guidance on creating the persistent volume.

ویژگی‌های درایو مانا

Restart Tails to apply the changes after selecting or deselecting one or several features.
Only features that are listed here can currently be made persistent. Some other features have been asked and accepted, but are waiting to be implemented: browser extensions, wallpaper, default sound card, mouse and touchpad settings, etc. See the corresponding tickets for more details.

If you deselect a feature that used to be activated, it will be deactivated after restarting Tails but the corresponding files will remain on the persistent volume.

To delete the files corresponding to a feature:

 1. Start Tails and set an administration password.
 2. Choose Applications ▸ System Tools ▸ Root Terminal to open a terminal with administration rights.
 3. Execute the nautilus command to open the file browser with administration rights.
 4. In the file browser, navigate to /live/persistence/TailsData_unlocked.
 5. Delete the folder corresponding to the feature.

داده‌های شخصی

هنگامی که این ویژگی فعال شد، می‌توانید فایل‌های شخصی و سندهای کاری خود را در پوشهٔ مانا ذخیره کنید.

To open the Persistent folder, choose Places ▸ Persistent.

نشانک‌های مرورگر

هنگامی که این ویژگی فعال شود تغییرات نشانک‌ها در مرورگر تور روی درایو مانا ذخیره خواهند شد. این امر در مورد مرورگر غیرامن صدق نمی‌کند.

ارتباط‌های شبکه

هنگامی که این ویژگی فعال باشد، پیکربندی دستگاه‌ها و ارتباط‌های شبکه روی درایو مانا ذخیره می‌شوند.

Additional Software

When this feature is enabled, a list of additional software of your choice is automatically installed every time you start Tails.

The corresponding software packages are stored in the persistent volume. They are automatically upgraded for security after a network connection is established.

The packages included in Tails are carefully tested for security. Installing additional packages might break the security built in Tails, so be careful with what you install.

چاپ‌گرها

هنگامی که این ویژگی فعال باشد، تنظیمات چاپ‌گرها روی درایو مانا ذخیره خواهند شد.

Thunderbird

When this feature is activated, the configuration and emails stored by the Thunderbird email client are saved in the persistent volume.

GnuPG

هنگامی که این ویژگی فعال شد، کلیدهای اُپن‌پی‌جی‌پی که ایجاد یا وارد کرده‌اید روی درایو مانا ذخیره می‌شوند.

اگر فایل پیکربندی ~/.gnupg/gpg.conf را دستی ویرایش یا بازنویسی کنید ممکن است ناشناسی شما کمتر شودو پیش‌فرض‌های رمزگذاری شما ضعیف شده یا GnuPG برایتان غیرقابل‌استفاده شود.

کارخواه بیت‌کوین

هنگامی که این ویژگی فعال باشد، کیف‌پول و ترجیحات کارخواه بیت‌کوین الکترام روی درایو مانا ذخیره خواهند شد.

پیجین

هنگامی که این ویژگی فعال شد تمام فایل‌های پیکربندی پیغام‌رسان اینترنتیپیچین روی درایو مانا ذخیره خواهند شد.

 • تنظیمات حساب‌ها، دوستان و گفتگوهای شما.
 • کلیدها و دسته‌کلید رمزگذاری ORT شما
 • محتوای گفتگوها ذخیره نمی‌شوند مگر شما پیجین را طور دیگری تنظیم کنید.

تمام تنظیمات این نرم‌افزار دارای رابط گرافیکی هستند. نیازی به ویرایش یا بازنویسی دستی فایل‌های تنظیمات آن نیست.

کارخواه اس‌اس‌اچ

هنگامی که این ویژگی فعال شد، تمام فایل‌های مرتبط با کارخواه دارای پوستهٔ امن روی درایو مانا ذخیره می‌شوند.

 • کلیدهای اس‌اس‌اچ که ایجاد یا وارد می‌کنید
 • کلیدهای عمومی که میزبان‌ها که به آن‌ها متصل می‌شوید
 • فایل پیکربندی اس‌اس‌اچ در ~/.ssh/config
اگر فایل پیکربندی ~/.ssh/config را دستی ویرایش می‌کنید، پیکربندی پیش‌فرض فایل /etc/ssh/ssh_config file را تغییر ندهید. در غیر این صورت ممکن است باعث تضعیف پیش‌فرض‌های رمزگذاری یا غیرقابل‌استفاده شدن اس‌اس‌اچ شوید.

دات‌فایلز

هنگامی که این ویژگی فعال شده باشد تمام فایل‌ها در پوشهٔ /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles به پوشهٔ خانه متصل می‌شوند. فایل‌های زیرپوشه‌های دات‌فایلز نیز به زیرپوشه‌های مرتبط در پوشهٔ خانه متصل می‌شوند.

برای نمونه این فایل‌ها در /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles

/live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles
├── file_a
├── folder
│   ├── file_b
│   └── subfolder
│     └── file_c
└── emptyfolder

منجر به چنین نتیجه‌ای در /home/amnesia می‌شوند:

/home/amnesia
├── file_a → /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/file_a
└── folder
    ├── file_b → /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/folder/file_b
    └── subfolder
      └── file_c → /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/folder/subfolder/file_c

اگر بخواهید فایل‌هایی خاص و نه پوشه‌های حاوی آن‌ها را مانا کنید این ویژگی به کارتان می‌آید. یک مثال خوب در این مورد «دات‌فایلز» (و همنام این ویژگی) هستند، یعنی تنظیمات مخفی فایل‌ها در روت پوشهٔ خانهٔ شما، مانند ~/.gitconfig و ~/.bashrc

همان‌طور که می‌توانید در مثال قبل ببینید، پوشه‌های خالی نادیده گرفته شده‌اند. این ویژگی تنها فایل‌ها را از درایو مانا به پوشهٔ خانه متصل می‌کند و نه پوشه‌هایشان را.

Save the configuration of your displays

If you have more than one display (for example, two monitors or a projector), you can save the configuration of your displays using the Dotfiles feature.

 1. Activate the Dotfiles feature and restart Tails.

 2. Choose System Tools ▸ Settings ▸ Displays.

 3. Configure your displays.

 4. Open /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles in Files.

 5. Choose Menu ▸ Show Hidden Files.

 6. Create a folder called .config (config preceded by a dot).

 7. Copy the .config/monitors.xml file from your Home folder to /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/.config.