استفاده از درایو مانا روی دستگاهی که برای ناشناسی طراحی شده است و بناست که هیچ ردی روی آن باقی نماند، یک مسئلهٔ پیچیده است.
بخش هشدارها را با دقت بخوانید.

فعال کردن درایو مانا

When starting Tails, in the Encrypted Persistent Storage section of Tails Greeter, enter your passphrase and click Unlock.

استفاده از درایو مانا

برای باز کردن پوشهٔ مانا و دسترسی به فایل‌های شخصی و سندهای کاری، مسیر زیر را بروید: Places ◀ مانا

For advanced users, to access the internal content of the persistent volume choose Places ▸ Computer, and open the folders live ▸ persistence ▸ TailsData_unlocked.