استفاده از ذخیره سازی ماندگار روی دستگاهی مانند Tails که برای فراهم ساختن ناشناسی و بجا نگذاشتن هیچ ردی طراحی شده است، ممکن است پیامدهای امنیتی به همراه داشته باشد.
بخش هشدارها را در خصوص ذخیره سازی ماندگار با دقت بخوانید.

Unlocking the Persistent Storage

When starting Tails, in the Encrypted Persistent Storage section of the Welcome Screen, enter your passphrase and click Unlock.

Using the Persistent Storage

After you unlock the Persistent Storage, the data corresponding to each feature of the Persistent Storage is automatically available. For example:

  • Your personal files in the Persistent folder are accessible from Places ▸ Persistent.

  • Emails are available in Thunderbird and bookmarks are available in Tor Browser.

  • Additional software is automatically installed when starting Tails.