برای خاموش کردن تیلز راه‌های مختلفی وجود دارد:

  • By clicking on the system menu located in the upper right corner of the screen and choosing either:

    • Shutdown icon to shutdown the computer or
    • Restart
icon to restart the computer.

  • By physically removing the USB stick or DVD that Tails is running from.

به ندرت ممکن است این شیوه باعث نفوذ به فایل سیستمی درایو مانای شما شود. از این شیوه تنها در مواقع اضطراری استفاده کنید.

اگر پس از استفاده کردن از این شیوه نتوانستید مانا را فعال کنید، باید قادر به بازیابی بیشتر داده‌های خود با استفاده از بررسی فایل سیستمی روی درایو مانا باشید.

موقع خاموش کردن، داده‌های ذخیره شده در حافظهٔ تصادفی پاک می‌شوند تا شما از حملهٔ راه‌اندازی سرد در امان بمانید.