تیلز شامل ابزارهای بسیاری برای دست‌کاری عکس‌ها، طراحی گرافیکی و صفحه‌بندی است:

 • GIMP, an image editor.

  You can use GIMP to edit, enhance, and retouch photos and scans, create drawings, and make your own images.

  GIMP has user manuals in several languages.

 • Inkscape, a vector-based drawing application.

  You can use Inkscape to create a wide variety of graphics such as illustrations, icons, logos, diagrams, maps, and web graphics.

  The Inkscape website has tutorials in several languages.

These applications can be started from the Applications ▸ Graphics menu.

You can also install using the Additional Software feature:

 • Scribus, a page layout application.

Most files contain metadata, which is information used to describe, identify, categorize, and sort files. For example:

 • دوربین‌ها اطلاعات مربوط به زمان و مکان برداشته شدن عکس‌ها و نیز نوع دوربین را ذخیره می‌کنند.
 • اسناد آفیس به طور خودکار اطلاعات شرکت و پدید‌آورندهٔ فایل را به متن‌ها و صفحه‌های باز اضافه می‌کنند.

Use Metadata Cleaner to clean metadata from your files before sharing them.