تیلز شامل ابزارهای بسیاری برای دست‌کاری عکس‌ها، طراحی گرافیکی و صفحه‌بندی است:

 • GIMP, an image editor.

  You can use GIMP to edit, enhance, and retouch photos and scans, create drawings, and make your own images.

  GIMP has user manuals in several languages.

 • Inkscape, a vector-based drawing application.

  You can use Inkscape to create a wide variety of graphics such as illustrations, icons, logos, diagrams, maps, and web graphics.

  The Inkscape website has tutorials in several languages.

These applications can be started from the Applications ▸ Graphics menu.

You can also install using the Additional Software feature:

 • Scribus, a page layout application.

Most files contain metadata, which is information used to describe, identify, categorize, and sort files. For example:

 • دوربین‌ها اطلاعات مربوط به زمان و مکان برداشته شدن عکس‌ها و نیز نوع دوربین را ذخیره می‌کنند.
 • اسناد آفیس به طور خودکار اطلاعات شرکت و پدید‌آورندهٔ فایل را به متن‌ها و صفحه‌های باز اضافه می‌کنند.

Use mat2 to clean metadata from your files before publishing or sharing them:

 1. Open the Files browser.
 2. Navigate to the folder containing the files that you want to remove metadata from.
 3. Select the files that you want to remove metadata from.
 4. Right-click (on Mac, click with two fingers) on the files and choose Remove metadata.