تیلز شامل لیبره‌آفیس، بستهٔ نرم‌افزاری نیرومندی با ابزارهای متعدد است:

  • رایتر، یک واژه‌پرداز
  • کالک، یک ابزار صفحه‌ گسترده
  • ایمپرس، یک موتور ارائه
  • درا، ابزاری برای کشیدن و رسم فلوچارت‌ها

To start LibreOffice choose Applications ▸ Office ▸ LibreOffice.

تارنمای لیبره‌آفیس راهنمای کاربر کاملی برای هر کدام از این ابزارها دارد که به زبان‌های مختلفی ترجمه شده‌اند.

To use LibreOffice in your language, you can install the libreoffice-l10n-lang package using the Additional Software feature. Replace lang with the code for your language. For example, es for Spanish or de for German.

Most files contain metadata, which is information used to describe, identify, categorize, and sort files. For example:

  • دوربین‌ها اطلاعات مربوط به زمان و مکان برداشته شدن عکس‌ها و نیز نوع دوربین را ذخیره می‌کنند.
  • اسناد آفیس به طور خودکار اطلاعات شرکت و پدید‌آورندهٔ فایل را به متن‌ها و صفحه‌های باز اضافه می‌کنند.

Use mat2 to clean metadata from your files before publishing or sharing them:

  1. Open the Files browser.
  2. Navigate to the folder containing the files that you want to remove metadata from.
  3. Select the files that you want to remove metadata from.
  4. Right-click (on Mac, click with two fingers) on the files and choose Remove metadata.