تیلز شامل لیبره‌آفیس، بستهٔ نرم‌افزاری نیرومندی با ابزارهای متعدد است:

  • رایتر، یک واژه‌پرداز
  • کالک، یک ابزار صفحه‌ گسترده
  • ایمپرس، یک موتور ارائه
  • درا، ابزاری برای کشیدن و رسم فلوچارت‌ها

برای راه‌اندازی لیبره‌آفیس این مسیر را بروید: ابزارها ◀ آفیس ◀ لیبره‌آفیس.

تارنمای لیبره‌آفیس راهنمای کاربر کاملی برای هر کدام از این ابزارها دارد که به زبان‌های مختلفی ترجمه شده‌اند.

To use LibreOffice in your language, you can install the libreoffice-l10n-lang package using the Additional Software feature. Replace lang with the code for your language. For example, es for Spanish or de for German.

Most files contain metadata, which is information used to describe, identify, categorize, and sort files. For example:

  • Cameras record data about when and where a picture was taken and what camera was used.
  • Office documents automatically add author and company information to texts and spreadsheets.

Use mat2 to clean metadata from your files before publishing or sharing them:

  1. Open the Files browser.
  2. Navigate to the folder containing the files that you want to remove metadata from.
  3. Select the files that you want to remove metadata from.
  4. Right-click (on Mac, click with two fingers) on the files and choose Remove metadata.