تیلز شامل لیبره‌آفیس، بستهٔ نرم‌افزاری نیرومندی با ابزارهای متعدد است:

  • Writer, a word processor

  • Calc, a spreasheet application

  • Impress, a presentation engine

  • Draw, a drawing and flowcharting application

To start LibreOffice choose Applications ▸ Office ▸ LibreOffice.

تارنمای لیبره‌آفیس راهنمای کاربر کاملی برای هر کدام از این ابزارها دارد که به زبان‌های مختلفی ترجمه شده‌اند.

To use LibreOffice in your language, you can install the libreoffice-l10n-lang package using the Additional Software feature. Replace lang with the code for your language. For example, vi for Vietnamese.

Tails already includes language packages for Arabic, German, Spanish, Farsi, French, Hindi, Bahasa Indonesia, Italian, Portuguese, Russian, Turkish, and Simplified Chinese.

List of available LibreOffice language packages

Most files contain metadata, which is information used to describe, identify, categorize, and sort files. For example:

  • دوربین‌ها اطلاعات مربوط به زمان و مکان برداشته شدن عکس‌ها و نیز نوع دوربین را ذخیره می‌کنند.
  • اسناد آفیس به طور خودکار اطلاعات شرکت و پدید‌آورندهٔ فایل را به متن‌ها و صفحه‌های باز اضافه می‌کنند.

Use Metadata Cleaner to clean metadata from your files before sharing them.