رایانامه

You can write to our help desk by email:

tails-support-private@boum.org

رمزگذاری رایانامه‌هایتان با کلید اُپن‌پی‌جی‌پی تنها راه رمزگذاری دوطرفه است.

گفتگو

Join our XMPP chat room to talk to contributors and users.

  • Room: tails
  • Server: chat.disroot.org