دسترسی به دیسک‌های داخلی رایانه مسائلی امنیتی ایجاد می‌کند:

  • ممکن است اثراتی از فعالیت‌های خود در تیلز روی سخت‌دیسک به جا بگذارید.
  • اگر تیلز دچار مشکل شود، ممکن است یک بدافزار خود را روی سیستم‌عامل معمول شما نصب کند.
  • اگر ابزاری در تیلز دچار مشکل شود ممکن است به اطلاعات خصوصی شما روی دیسکتان دسترسی پیدا کرده و از آن‌ها برای به مخاطره انداختن ناشناسی شما استفاده کند.

برای دسترسی به سخت‌دیسک‌های داخلی:

  1. هنگام آغاز تیلز Tails, یک گذرواژهٔ مدیریتی ایجاد کنید.

  2. Open the Files browser.

  3. سمت راست پنجره روی سخت‌دیسک مورد نظرتان کلیک کنید.

اگر سیستم‌عامل معمول شما در حالت خواب زمستانی قرار دارد دسترسی به آن ممکن است باعث خراب شدن فایل‌های سیستم شود. تنها اگر رایانه‌تان کامل خاموش شده سراغ سخت‌دیسک خود بروید.

اگر روی دیسکتان سیستم گنو/لینوکس دارید تنها می‌توانید به فایل‌های متعلق به کاربر اول آن سیستم (uid=1000) دسترسی داشته باشید.

In all cases, you might encounter permissions problems. To bypass permission limitations, you can run the Files browser with administration rights.