راه های زیادی برای ارتباط با ما وجود دارد، بسته به اینکه درباره چه چیز میخواهید صحبت کنید.

All mailing lists are in English unless specified otherwise.

میلینگ لیست های عمومی

These mailing lists are public: subscription is open to anyone. Don't send compromising information. Please respect the code of conduct.

amnesia-news

amnesia-news@boum.org میلینگ لیستی است که ما در آن اخبار را به وسیله ایمیل ارسال میکنیم. ترافیک پایینی دارد و برای بروز ماندن با انتشارات و اطلاعیه های امنیتی مناسب است.

آرشیو عمومی amnesia-news: https://lists.autistici.org/list/amnesia-news.html.

tails-dev

tails-dev@boum.org is the mailing list where the project is coordinated: technical design questions, upcoming events, monthly reports, and user experience.

آرشیو عمومی tails-dev: https://lists.autistici.org/list/tails-dev.html.

آزمایش کنندگان تیلز

tails-testers@boum.org میلینگ لیستی است برای افرادی که میخواهند کمک کنند برای آزمایش انتشار ها یا ویژگی های جدید.

آرشیو عمومی از tails-testers: https://lists.autistici.org/list/tails-testers.html.

tails-l10n

Translators coordinate on the tails-l10n mailing list (l10n stands for localization).

This is where important changes to translatable strings are announced. So, please subscribe to the list if you want to become a regular translator:

Public archive of tails-l10n: https://lists.autistici.org/list/tails-l10n.html.

آدرس ایمیل های خصوصی

tails-support-private

You can write encrypted emails to tails-support-private@boum.org if you need help in private.

OpenPGP key (details).

tails-press

If you are a journalist and want to write about Tails, or if you want to send us links to press articles about Tails, write to tails-press@boum.org.

OpenPGP key (details).

tails-accounting

If you want to contact our accounting team, write to tails-accounting@boum.org.

OpenPGP key (details).

tails-fundraising

If you want to contact our fundraising team, write to tails-fundraising@boum.org.

OpenPGP key (details).

tails-foundations

برای اینکه با موسسه تیم تیلز در ارتباط باشید، برای tails-foundations@boum.org بنویسید.

OpenPGP key (details).

tails-mirrors

If you want to operate a Tails mirror, see mirror.

To get in touch with the team that manages our pool of mirror, write to tails-mirrors@boum.org.

OpenPGP key (details).

tails-sysadmins

To talk about our infrastructure (servers, test suite, repositories, mirrors, etc.), write to tails-sysadmins@boum.org.

OpenPGP key (details).

tails-weblate

To talk about the Tails translation platform, write to tails-weblate@boum.org.

OpenPGP key (details).

tails-board

You can write to the Board at tails-board@boum.org about sponsorship requests and governance issues.

OpenPGP key (details).

tails

For matters that are listed in none of the above and for vulnerabilities disclosures, you can write encrypted emails to tails@boum.org.

OpenPGP key (details).

اتاق های گفتگو

شما میتوانید به اتاق گفتگوی کاربران و اتاق گفتگوی توسعه دهندگان بپیوندید. تنها تعداد کمی از توسعه دهندگان تیلز در آنجا فعالند، برای همین ایمیل برای هر چیزی که ممکن است برای جامعه بزرگتر جالب باشد بهتر است.