توسعه‌دهندگان تیلز چندین جفت‌کلید اُپن‌پی‌جی‌پی‌ دارند.

Make sure to verify the keys that you download, because there are several fake and maybe malicious Tails keys on the key servers.

For example, if you first authenticate the Tails signing key through the OpenPGP Web of Trust, then you can verify our others keys as they are all certified by the Tails signing key.

کلید خصوصی فهرست رایانامه

هدف

رمزگذاری

این کلید دارای یک زیرکلید رمزگذاری‌شده است. از آن برای رمزگذاری رایانامه به فهرست رایانامهٔ توسعه‌دهندگان مرکزی که رمزگذاری شده‌است استفاده کنید: tails@boum.org.

سیاست

محتویات کلید خصوصی و گذرواژهٔ آن روی سروری که نرم‌افزار فهرست رایانامهٔ ما را اجرا می‌کند و روی سیستم‌هایی که توسط توسعه‌دهندگان اصلی تیلز اداره می‌شود ذخیره شده‌است.

یعنی کسانی به غیر از توسعه‌دهندگان تیلز می‌توانند از این کلید خصوصی استفاده کنند. توسعه‌دهندگان تیلز به اندازهٔ کافی به این اشخاص اعتماد دارند که ادارهٔ فهرست رایانامهٔ رمزگذاری‌شده‌مان را به آن‌ها بسپارند؛ با این وجود، ادارهٔ این جفت‌کلید به نسبت کلید امضایمان امنیت کمتری دارد.

جزئیات کلید

pub  4096R/0x1D2975EDF93E735F 2009-08-14 [expires: 2019-08-01]
   Key fingerprint = 09F6 BC8F EEC9 D8EE 005D BAA4 1D29 75ED F93E 735F
uid         Tails developers (Schleuder mailing-list) <tails@boum.org>
uid         Tails list (schleuder list) <tails-request@boum.org>
uid         Tails list (schleuder list) <tails-owner@boum.org>
sub  4096R/0xD843C2F5E89382EB 2009-08-14 [expires: 2019-08-01]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

 • آن را از این تارنما دانلود کنید:tails-email.key
 • آن را از سرور کلید مورد علاقهٔ‌تان بگیرید
 • به این آدرس یک رایانامه بفرستید: tails-sendkey@boum.org.

کلید امضا

هدف

این کلید زیرکلید رمزگذاری ندارد و با آن تنها می‌توانید امضا کنید.

تنها هدف آن این است:

 • امضای تصاویر ایزوی منتشرشدهٔ تیلز؛
 • امضا کردن کلید‌های عمومی رمزنگاری‌شده مورد نیاز برای توسعهٔ تیلز.

سیاست

The secret key material will never be stored on an online server or on systems managed by anyone other than Tails core developers.

کلید اصلی

 • Is not owned in a usable format by any single individual. It is split cryptographically using gfshare.
 • Is only used offline, in an air-gapped Tails only communicating with the outside world through:
  • Plugging the Tails flash media in another operating system to install Tails in the first place.
  • Plugging other removable media in the air-gapped Tails to send the public key, secret key stubs, parts of the secret master key, and so on to the outside world.
  • Plugging other removable media in the air-gapped Tails to receive Debian packages, public keys, and so on from the outside world.
 • Expires in less than one year. We will extend its validity as many times as we find reasonable.
 • Has a revocation certificate split amongst different people. See the details of the mechanism.

زیرکلید‌های امضا

 • Stored on OpenPGP smartcards owned by those who need them. Smartcards ensure that the cryptographic operations are done on the smartcard itself and that the secret cryptographic material is not directly available to the operating system using it.
 • Expiration date: same as the primary key.

جزئیات کلید

pub  rsa4096/0xDBB802B258ACD84F 2015-01-18 [C] [expires: 2022-01-19]
   Key fingerprint = A490 D0F4 D311 A415 3E2B B7CA DBB8 02B2 58AC D84F
uid          [ full ] Tails developers (offline long-term identity key) <tails@boum.org>
uid          [ full ] Tails developers <tails@boum.org>
sub  rsa4096/0xD21DAD38AF281C0B 2017-08-28 [S] [expires: 2022-01-19]
sub  ed25519/0x90B2B4BD7AED235F 2017-08-28 [S] [expires: 2022-01-19]
sub  rsa4096/0xA8B0F4E45B1B50E2 2018-08-30 [S] [expires: 2022-01-19]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

 • آن را از این تارنما دانلود کنید: tails-signing.key
 • آن را از سرور کلید مورد علاقه‌تان بگیرید.

اگر کلید امضای تیلز را از قبل دارید، آن را دوباره دانلود کنید تا فهرست به‌روز امضاهای موجود کلید را داشته باشید.

کلید پشتیبانی کاربر

هدف

رمزگذاری

سیاست

محتویات کلید خصوصی و گذرواژهٔ آن روی سروری که نرم‌افزار فهرست رایانامهٔ ما را اجرا می‌کند و روی سیستم‌هایی که توسط توسعه‌دهندگان اصلی تیلز اداره می‌شود ذخیره شده‌است.

جزئیات کلید

pub  rsa4096/0xEC57B56EF0C43132 2013-07-24 [SC] [expires: 2022-02-03]
   Key fingerprint = 1F56 EDD3 0741 0480 35DA C1C5 EC57 B56E F0C4 3132
uid          [ full ] Tails bug squad <tails-bugs@boum.org>
uid          [ undef ] Tails bug squad (schleuder list) <tails-bugs-owner@boum.org>
uid          [ undef ] Tails bug squad (schleuder list) <tails-bugs-request@boum.org>
uid          [ full ] Tails private user support <tails-support-private@boum.org>
sub  rsa4096/0x9D6D6472AFC1AD77 2013-07-24 [E] [expires: 2022-02-03]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

 • آن را از این تارنما دانلود کنید: tails-bugs.key
 • آن را از سرور کلید مورد علاقه‌تان بگیرید.

کلید گروه رسانه‌ای

هدف

رمزگذاری

جزئیات کلید

pub  rsa4096/0x457080B5A072CBE3 2014-07-11 [SCEA]
   Key fingerprint = F3CD 9B7B 4BDF 9995 DA22 088E 4570 80B5 A072 CBE3
uid          [ undef ] Tails press team (schleuder list) <tails-press@boum.org>
uid          [ undef ] Tails press team (schleuder list) <tails-press-owner@boum.org>
uid          [ undef ] Tails press team (schleuder list) <tails-press-request@boum.org>
sub  rsa4096/0x5748DE3BC338BFFC 2014-07-11 [SEA]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

 • آن را از این تارنما دانلود کنید: tails-press.key
 • آن را از سرور کلید مورد علاقه‌تان بگیرید.

کلید گروه حساب‌داری

هدف

رمزگذاری

جزئیات کلید

pub  rsa4096/0xC436090F4BB47C6F 2014-07-11 [SCEA]
   Key fingerprint = 256D EB90 7788 0CD6 8167 8528 C436 090F 4BB4 7C6F
uid          [ undef ] Tails accounting team (schleuder list) <tails-accounting@boum.org>
uid          [ undef ] Tails accounting team (schleuder list) <tails-accounting-owner@boum.org>
uid          [ undef ] Tails accounting team (schleuder list) <tails-accounting-request@boum.org>
sub  rsa4096/0x289A5B45A9E89475 2014-07-11 [SEA]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

 • آن را از این تارنما دانلود کنید: tails-accounting.key
 • آن را از سرور کلید مورد علاقه‌تان بگیرید.

Fundraising team key

هدف

رمزگذاری

جزئیات کلید

pub  rsa4096/0xFEB0D5A18EACAF99 2014-08-09 [SCEA]
   Key fingerprint = 3910 BD9D 690B A8C5 692F 93F8 FEB0 D5A1 8EAC AF99
uid          [ unknown] Tails fundraising team (schleuder list) <tails-fundraising@boum.org>
uid          [ unknown] Tails fundraising team (schleuder list) <tails-fundraising-owner@boum.org>
uid          [ unknown] Tails fundraising team (schleuder list) <tails-fundraising-request@boum.org>
sub  rsa4096/0xEDC585308B7A9217 2014-08-09 [SEA]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

 • download it from this website: tails-fundraising.key
 • آن را از سرور کلید مورد علاقه‌تان بگیرید.

Foundations team key

هدف

رمزگذاری

جزئیات کلید

pub  rsa4096/0xA827FE0D677E522C 2019-02-24 [SC]
   Key fingerprint = EFC9 4A11 CBF6 F00F 509C EB0C A827 FE0D 677E 522C
uid          [ unknown] tails-foundations@boum.org <tails-foundations@boum.org>
uid          [ unknown] tails-foundations@boum.org <tails-foundations-request@boum.org>
uid          [ unknown] tails-foundations@boum.org <tails-foundations-owner@boum.org>
sub  rsa4096/0x244F9D7C6DF90D6D 2019-02-24 [E]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

 • download it from this website: tails-foundations.key
 • آن را از سرور کلید مورد علاقه‌تان بگیرید.

Mirrors team key

هدف

رمزگذاری

جزئیات کلید

pub  rsa4096/0xD2EDA621B572DD73 2016-04-29 [SCEA]
   Key fingerprint = 0B08 8E31 D4F8 E59A 3D39 9137 D2ED A621 B572 DD73
uid          [ unknown] Tails mirror pool managers (schleuder list) <tails-mirrors@boum.org>
uid          [ unknown] Tails mirror pool managers (schleuder list) <tails-mirrors-request@boum.org>
uid          [ unknown] Tails mirror pool managers (schleuder list) <tails-mirrors-owner@boum.org>
sub  rsa4096/0x3DCFC1EB1C62C73C 2016-04-29 [SEA]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

 • آن را از این تارنما دانلود کنید: tails-mirrors.key
 • آن را از سرور کلید مورد علاقه‌تان بگیرید.

کلید گروه مدیران سیستم

هدف

رمزگذاری

جزئیات کلید

pub  rsa4096/0x70F4F03116525F43 2012-08-23 [SC] [expires: 2021-11-16]
   Key fingerprint = D113 CB6D 5131 D34B A5F0 FE9E 70F4 F031 1652 5F43
uid          [ unknown] Tails system administrators <tails-sysadmins@boum.org>
uid          [ unknown] Tails system administrators (schleuder list) <tails-sysadmins-owner@boum.org>
uid          [ unknown] Tails system administrators (schleuder list) <tails-sysadmins-request@boum.org>
sub  rsa4096/0x58BA940CCA0A30B4 2012-08-23 [E] [expires: 2021-11-16]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

 • آن را از این تارنما دانلود کنید: tails-sysadmins.key
 • آن را از سرور کلید مورد علاقه‌تان بگیرید.

Translation platform admins team key

هدف

رمزگذاری

جزئیات کلید

pub  rsa4096/0x0190E73C38F13068 2020-10-02 [SC]
   Key fingerprint = 6AA6 4D2B 7D77 AD46 6667 E7BD 0190 E73C 38F1 3068
uid           tails-weblate@boum.org <tails-weblate@boum.org>
uid           tails-weblate@boum.org <tails-weblate-request@boum.org>
uid           tails-weblate@boum.org <tails-weblate-owner@boum.org>
sub  rsa4096/0x2F7EC378C628BE30 2020-10-02 [E]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

 • download it from this website: tails-weblate.key
 • آن را از سرور کلید مورد علاقه‌تان بگیرید.