توسعه‌دهندگان تیلز چندین جفت‌کلید اُپن‌پی‌جی‌پی‌ دارند.

Make sure to verify the keys that you download, because there are several fake and maybe malicious Tails keys on the key servers.

For example, if you first authenticate the Tails signing key through the OpenPGP Web of Trust, then you can verify our others keys as they are all certified by the Tails signing key.

کلید خصوصی فهرست رایانامه

هدف

رمزگذاری

This key has an encryption subkey. Please use it to send encrypted emails to our contact address: info@tails.net.

سیاست

محتویات کلید خصوصی و گذرواژهٔ آن روی سروری که نرم‌افزار فهرست رایانامهٔ ما را اجرا می‌کند و روی سیستم‌هایی که توسط توسعه‌دهندگان اصلی تیلز اداره می‌شود ذخیره شده‌است.

جزئیات کلید

pub  rsa4096 2024-04-30 [SC]
   BDDC755D6B2D9FA09F0B92278C1487D924461904
uid      [ unknown] info@tails.net <info@tails.net>
uid      [ unknown] info@tails.net <info-request@tails.net>
uid      [ unknown] info@tails.net <info-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-30 [E]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

کلید امضا

هدف

این کلید زیرکلید رمزگذاری ندارد و با آن تنها می‌توانید امضا کنید.

تنها هدف آن این است:

 • To sign Tails released images

 • To certify other cryptographic public keys needed for Tails development

سیاست

The secret key material will never be stored on an online server or on systems managed by anyone other than Tails core developers.

کلید اصلی

 • Is not owned in a usable format by any single individual. It is split cryptographically using gfshare.

 • Is only used offline, in an air-gapped Tails only communicating with the outside world through:

  • Plugging the Tails flash media in another operating system to install Tails in the first place.

  • Plugging other removable media in the air-gapped Tails to send the public key, secret key stubs, parts of the secret master key, and so on to the outside world.

  • Plugging other removable media in the air-gapped Tails to receive Debian packages, public keys, and so on from the outside world.

 • تاریخ انقضای این کلید کمتر از یک سال دیگر است. اعتبار آن را تا هر وقت که منطقی باشد تمدید خواهیم کرد.

 • Has a revocation certificate split amongst different people. See the details of the mechanism.

زیرکلید‌های امضا

 • Stored on OpenPGP smartcards owned by those who need them. Smartcards ensure that the cryptographic operations are done on the smartcard itself and that the secret cryptographic material is not directly available to the operating system using it.

 • Expiration date: same as the primary key.

جزئیات کلید

pub  rsa4096/0xDBB802B258ACD84F 2015-01-18 [C] [expires: 2025-01-25]
   Key fingerprint = A490 D0F4 D311 A415 3E2B B7CA DBB8 02B2 58AC D84F
uid          [ full ] Tails developers (offline long-term identity key) <tails@boum.org>
uid          [ full ] Tails developers <tails@boum.org>
sub  rsa4096/0xD21DAD38AF281C0B 2017-08-28 [S] [expires: 2025-01-25]
sub  ed25519/0x90B2B4BD7AED235F 2017-08-28 [S] [expires: 2025-01-25]
sub  rsa4096/0x7BFBD2B902EE13D0 2021-10-14 [S] [expires: 2025-01-25]
sub  rsa4096/0xE5DBA2E186D5BAFC 2023-10-03 [S] [expires: 2025-01-25]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

To get this OpenPGP public key, download it from this website: tails-signing.key.

اگر کلید امضای تیلز را از قبل دارید، آن را دوباره دانلود کنید تا فهرست به‌روز امضاهای موجود کلید را داشته باشید.

کلید پشتیبانی کاربر

هدف

رمزگذاری

سیاست

محتویات کلید خصوصی و گذرواژهٔ آن روی سروری که نرم‌افزار فهرست رایانامهٔ ما را اجرا می‌کند و روی سیستم‌هایی که توسط توسعه‌دهندگان اصلی تیلز اداره می‌شود ذخیره شده‌است.

جزئیات کلید

pub  rsa4096 2013-07-24 [SC] [expires: 2024-01-06]
   1F56 EDD3 0741 0480 35DA C1C5 EC57 B56E F0C4 3132
uid      [ full ] Tails bug squad <tails-bugs@boum.org>
uid      [ full ] Tails private user support <tails-support-private@boum.org>
uid      [ full ] Tails bug squad (schleuder list) <tails-bugs-owner@boum.org>
uid      [ full ] Tails bug squad (schleuder list) <tails-bugs-request@boum.org>
sub  rsa4096 2013-07-24 [E] [expires: 2024-01-06]
   0012 C228 1573 FE8D 1C24 E350 9D6D 6472 AFC1 AD77

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

 • Download it from this website: tails-bugs.key.

 • Fetch it from your favourite key server.

کلید گروه رسانه‌ای

هدف

رمزگذاری

جزئیات کلید

pub  rsa4096 2024-04-30 [SC]
   C54B2D6C229607035EECE4D83114691BD78DF1ED
uid      [ unknown] press@tails.net <press@tails.net>
uid      [ unknown] press@tails.net <press-request@tails.net>
uid      [ unknown] press@tails.net <press-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-30 [E]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

Board key

هدف

رمزگذاری

 • Use this key to encrypt private emails sent to the Board.

جزئیات کلید

pub  rsa4096 2024-04-30 [SC]
   2DC4FED9D88C30D95A92675788E24FE2064F1511
uid      [ unknown] board@tails.net <board@tails.net>
uid      [ unknown] board@tails.net <board-request@tails.net>
uid      [ unknown] board@tails.net <board-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-30 [E]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

کلید گروه حساب‌داری

هدف

رمزگذاری

جزئیات کلید

pub  rsa4096 2024-04-30 [SC]
   EC58494A6333D0384DD5744DA38F0F6E9A0A234E
uid      [ unknown] accounting@tails.net <accounting@tails.net>
uid      [ unknown] accounting@tails.net <accounting-request@tails.net>
uid      [ unknown] accounting@tails.net <accounting-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-30 [E]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

Fundraising team key

هدف

رمزگذاری

جزئیات کلید

pub  rsa4096 2024-04-30 [SC]
   DA1C7908D1C0DC9EAA5915BC3A5B5685A641297B
uid      [ unknown] fundraising@tails.net <fundraising@tails.net>
uid      [ unknown] fundraising@tails.net <fundraising-request@tails.net>
uid      [ unknown] fundraising@tails.net <fundraising-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-30 [E]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

Foundations team key

هدف

رمزگذاری

جزئیات کلید

pub  rsa4096 2024-04-30 [SC]
   621609457A166C993245FFCA5F6B02630DDDE331
uid      [ unknown] foundations@tails.net <foundations@tails.net>
uid      [ unknown] foundations@tails.net <foundations-request@tails.net>
uid      [ unknown] foundations@tails.net <foundations-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-30 [E]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

کلید گروه مدیران سیستم

هدف

رمزگذاری

جزئیات کلید

pub  rsa4096 2024-04-26 [SC]
   0082D4D63B722D1FA27518A5C8F12D2B1AE1CB26
uid      [ unknown] sysadmins@tails.net <sysadmins@tails.net>
uid      [ unknown] sysadmins@tails.net <sysadmins-request@tails.net>
uid      [ unknown] sysadmins@tails.net <sysadmins-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-26 [E]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد:

Translation platform admins team key

هدف

رمزگذاری

جزئیات کلید

pub  rsa4096 2024-04-30 [SC]
   EFECA896F429B066B83E0266B702FE73C485A41D
uid      [ unknown] weblate@tails.net <weblate@tails.net>
uid      [ unknown] weblate@tails.net <weblate-request@tails.net>
uid      [ unknown] weblate@tails.net <weblate-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-30 [E]

چگونه کلید عمومی بگیریم؟

راه‌های زیادی برای گرفتن این کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی وجود دارد: