در مستندات جستجو کنید

Our comprehensive documentation might already answer your question:

سوالات متداول

جستجو در فهرست سوالات متداول ما.

ارتقاء

Make sure you are using the latest version, as upgrading might solve your problem.

بررسی کنید که آیا مشکل شناخته شده است یا نه

شما می‌توانید نگاه کنید به:

یک ایراد را گزارش دهید

اگر در تیلز با مشکلی مواجه شدید، لطفاً قسمت دستورالعمل گزارش ایرادها    را مطالعه کنید.

اگر تیلز راه‌اندازی نشد، لطفاً بخش خاص دستورالمل‌های گزارش ما را بخوانید.

درخواست یک ویژگی

If you would like to see a new feature in Tails, search the open issues in GitLab first, and file a new issue on GitLab if no existing one matches your needs.

Write to our help desk

رایانامه

You can write to our help desk by email:

tails-support-private@boum.org

رمزگذاری رایانامه‌هایتان با کلید اُپن‌پی‌جی‌پی تنها راه رمزگذاری دوطرفه است.

گفتگو

Join our XMPP chat room to talk to contributors and users.

  • server: chat.disroot.org
  • room: tails
  • برای اتصال از TLS/SSL استفاده کنید!