راه‌های بسیاری برای کمک شما به تیلز وجود دارند. هیچ تلاشی ناچیز نیست و هر چیزی که به این مجموعه اضافه کنید جای قدردانی دارد. بنابراین به خواندن ادامه دهید تا دریابید چطور می‌توانید به تغییر تیلز کمک کنید.

Share your experience

Every user can help others or provide developers with useful information.

کمک مالی

با مهارت‌های زبانی خود کمک کنید

نویسنده

Good writers can make Tails accessible to more people.

Translator

مترجمان نیز می‌توانند باعث شوند افراد بیشتری در سرتاسر دنیا از تیلز استفاده کنند.

گوینده

Speakers can advocate Tails to all kinds of public.

با مهارت‌های رایانه‌ای خود کمک کنید

برنامه‌نویس یا مسئول نگهداری نرم‌افزار

افراد نرم‌افزاری با مهارت‌های بسیار متنوع می‌توانند به بهبود تیلز کمک کنند.

مدیر سیستم

مدیران سیستم می‌توانند به زیرساخت پشت تیلز کمک کنند.

طراح

Designers can make Tails easier to use and more appealing.

این بخش تنها به انگلیسی است، چون در حال حاضر اگر انگلیسی ندانید راهی برای کمک کردن شما به تیلز وجود ندارد.

Reference documents

Tools for contributors

Release cycle

Relationship with upstream and derivatives

Collective process

Contact us

To talk to other Tails contributors, subscribe to the relevant mailing lists.