با استفاده از ابزار مدیریت گذرواژهٔ KeePassXC می‌توانید:

 • گذرواژه‌های بسیاری را در یک پایگاه دادهٔ رمزگذاری‌شده نگهداری کنید که می‌توانید آن را با یک گذرواژهٔ مورد نظر خود باز کنید.
 • همواره از گذرواژه‌های متفاوت و قوی‌تر استفاده کنید، چرا که حالا برای باز کردن کل پایگاه داده‌ها تنها باید یک گذرواژه به خاطر بسپارید.
 • گذرواژه‌های بسیار قوی تصادفی تولید کنید.

Creating and saving a password database

Follow these steps to create a new password database and save it in the Persistent Storage for use in future working sessions.

To learn how to create and configure the Persistent Storage, read the documentation on the Persistent Storage.

 1. When starting Tails, unlock the Persistent Storage.

 2. In the Persistent Storage settings, verify that the Personal Data feature is turned on.

  Otherwise, turn it on, restart Tails, and unlock the Persistent Storage.

 3. To start KeePassXC, choose Applications ▸ Accessories ▸ KeePassXC.

 4. To create a new database, click Create new database.

 5. Continue with the defaults settings in the configuration screens General Database Information and Encryption Settings.

 6. The database is encrypted and protected by a passphrase. In the configuration screen Database Credentials:

  • Specify a passphrase of your choice in the Enter password text box.
  • Type the same passphrase again in the Confirm password text box.
  • Click Done.
 7. Save the database as Passwords.kdbx in the Persistent folder.

Restoring and unlocking the password database

Follow these steps to unlock the password database saved in the Persistent Storage from a previous working session.

 1. When starting Tails, unlock the Persistent Storage.

 2. To start KeePassXC, choose Applications ▸ Accessories ▸ KeePassXC.

 3. If you have a database named Passwords.kdbx in your Persistent folder, KeePassXC automatically displays a dialog to unlock that database.

  Enter the passphrase for this database and click OK.

 4. If you enter a wrong passphrase the following error message appears:

  Error while reading the database: Invalid credentials were provided, please try again.

Storing your KeePassXC settings in the Persistent Storage

To store your KeePassXC settings in the Persistent Storage, in addition to the password database:

 1. Turn on the Dotfiles feature of the Persistent Storage.

 2. Restart Tails.

 3. Unlock the Persistent Storage in the Welcome Screen.

 4. Choose Places ▸ Dotfiles.

 5. Create the folder /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/.config/keepassxc/.

 6. Copy the file ~/.config/keepassxc/keepassxc.ini to /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/.config/keepassxc/keepassxc.ini.

Additional documentation

For more detailed instructions on how to use KeePassXC, refer to the KeePassXC guide of the Electronic Frontier Foundation.