با استفاده از ابزار مدیریت گذرواژهٔ KeePassXC می‌توانید:

 • گذرواژه‌های بسیاری را در یک پایگاه دادهٔ رمزگذاری‌شده نگهداری کنید که می‌توانید آن را با یک گذرواژهٔ مورد نظر خود باز کنید.

 • همواره از گذرواژه‌های متفاوت و قوی‌تر استفاده کنید، چرا که حالا برای باز کردن کل پایگاه داده‌ها تنها باید یک گذرواژه به خاطر بسپارید.

 • Generate very strong random passwords.

For more detailed instructions on how to use KeePassXC, refer to the official KeePassXC User Guide.

Creating and saving a password database

Follow these steps to create a new password database and save it in the Persistent Storage for use in future working sessions.

To learn how to create a Persistent Storage, read our documentation on the Persistent Storage.

 1. When starting Tails, unlock the Persistent Storage.

 2. In Tails, choose Applications ▸ Persistent Storage.

 3. Verify that the Persistent Folder feature is turned on.

 4. To start KeePassXC, choose Applications ▸ Accessories ▸ KeePassXC.

 5. To create a new database, click Create new database.

 6. Continue with the defaults settings in the configuration screens General Database Information and Encryption Settings.

 7. The database is encrypted and protected by a passphrase. In the configuration screen Database Credentials:

  • Specify a passphrase of your choice in the Enter password text box.
  • Type the same passphrase again in the Confirm password text box.
  • Click Done.
 8. Save the database as Passwords.kdbx in the /home/amnesia/Persistent folder.

Restoring and unlocking the password database

Follow these steps to unlock the password database saved in the Persistent Storage from a previous working session.

 1. When starting Tails, unlock the Persistent Storage.

 2. In Tails, choose Applications ▸ Accessories ▸ KeePassXC.

 3. If you have a database named Passwords.kdbx in your Persistent folder, KeePassXC automatically displays a dialog to unlock that database.

  Enter the passphrase for this database and click Unlock.

 4. If you enter a wrong passphrase the following error message appears:

  Error while reading the database: Invalid credentials were provided, please try again.

Storing your KeePassXC settings in the Persistent Storage

To store your KeePassXC settings in the Persistent Storage, in addition to the password database:

 1. Turn on the Dotfiles feature of the Persistent Storage.

 2. In the Welcome Screen, unlock the Persistent Storage.

 3. In Tails, choose Places ▸ Dotfiles.

 4. Create the folder /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/.config/keepassxc/.

 5. Copy the file /home/amnesia/.config/keepassxc/keepassxc.ini to /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/.config/keepassxc/keepassxc.ini.

 6. Restart Tails before changing more settings.