گاهی خوب است که بتوان تیلز را بدون نیاز به هر بار راه‌اندازی دوبارهٔ رایانه اجرا کرد. این کار را می‌توان با ماشین‌های مجازی انجام داد.

With virtual machines, it is possible to run Tails inside a host operating system (Linux, Windows, or macOS). A virtual machine emulates a real computer and its operating system, called a guest, which appears in a window on the host operating system.

When running Tails in a virtual machine, you can use most features of Tails from your usual operating system, and you can use both Tails and your usual operating system in parallel, without the need to restart the computer.

We do not currently provide a solution for running a virtual machine inside a Tails host.

This is how Tails looks when run in a virtual machine on a Debian host.

Security considerations

Running Tails inside a virtual machine has various security implications. Depending on the host operating system and your security needs, running Tails in a virtual machine might be dangerous.

 • هم سیستم‌عامل میزبان و هم نرم‌افزار مجازی‌سازی می‌توانند کارهایی که در تیلز انجام می‌دهید را ببینند.

  اگر سیستم‌عامل میهمان یک نرم‌افزار کی‌لاگر یا بدافزار دیگری داشته باشد ممکن است باعث از بین رفتن ویژگی‌های امنیتی تیلز شود.

  Only run Tails in a virtual machine if both the host operating system and the virtualization software are trustworthy.

 • ردپاهای نشست تیلز شما ممکن است روی سخت‌دیسک داخلی باقی بماند. برای نمونه معمولاً سیستم‌عامل‌های میزبان از روش‌هایی استفاده می‌کنند که بخشی از حافظهٔ تصادفی را روی سخت‌دیسک کپی می‌کند.

  Only run Tails in a virtual machine if leaving traces on the hard disk is not a concern for you.

به همین دلیل است که تیلز هنگام راه‌اندازی شدن در یک ماشین مجازی به شما هشدار می‌دهد.

The Tails virtual machine does not modify the behaviour of the host operating system and the network traffic of the host is not anonymized. The MAC address of the computer is not modified by the MAC address anonymization feature of Tails when run in a virtual machine.

Virtualization solutions

To run Tails inside a virtual machine, you need to have virtualization software installed on the host operating system. Different virtualization software exists for Linux, Windows, and macOS.

We only mention Free Software, because we believe that it is a necessary condition to be trustworthy. Proprietary virtualization software exist, such as VMWare, but is not listed here on purpose.

We are not recommending VirtualBox anymore because only basic functionalities of Tails work in VirtualBox, for example, the display size is limited to 800×600 pixels.

 • GNOME Boxes is only available on Linux. It has a simpler user interface than virt-manager but does not allow to use a Persistent Storage.

  See running Tails in GNOME Boxes.

 • virt-manager is only available on Linux. It has a more complex user interface than GNOME Boxes but allows to use a Persistent Storage, either by:

  • Starting Tails from a USB stick.
  • ایجاد یک درایو ذخیرهٔ یواس‌بی مجازی که به شکل یک فایل روی سیستم‌عامل میزبان ذخیره شده باشد.

  See running Tails in virt-manager.